W hołdzie Orędownikowi

    W sobotni ranek, 20 stycznia 2007r. gromada g±siorowiczan wyruszyła w tradycyjnej procesji do jemielnickiego ko¶cioła, by uczcić patrona wsi. Kult ¶więtego Sebastiana we wsi G±siorowice sięga XVII wieku, kiedy to ówczesn± osadę zaatakowała zaraza. Do dzi¶ trwa żywa tradycja pielgrzymowania do jemielnickiego ko¶cioła, gdzie mieszkańcy dziękuj± ¶więtemu za orędownictwo i opiekę nad domostwami. Na pocz±tku XVII wieku w miejscu dzisiejszego opolskiego ko¶cioła pw. ¦w. Sebastiana stała karczma. To st±d rozprzestrzeniła się nieznana choroba. Zaraza pochłonęła około 900 osób, co stanowiło 2/3 ludno¶ci miasta. Z Opola zaraza przemieszczała się wzdłuż głównego szlaku komunikacyjnego przez Strzelce, Toszek na ¦l±sk. W tym czasie mieszkańcy g±siorowickiej osady nabywali ubrania i narzędzia po zmarłych z terenu strzeleckiego. Nie zdawali sobie bowiem sprawy, że w ten sposób sami narażaj± się na zarażenie. Tak oto choroba dotarła do wioski. Chorych obowi±zywał rygor trzymania się z dala od społeczno¶ci i domostw. Zostali oni odseparowani od ludzi zdrowych. Mieszkańcy, nie mog±c poradzić sobie z trudn± sytuacj±, zaczęli w modlitwach prosić o wstawiennictwo ¶więtych - zwłaszcza ¶w. Sebastiana. W procesji błagalnej, na czele której niesiony był obraz ¶więtego, udali się do ko¶cioła parafialnego. Odk±d zaraza ustała, g±siorowiczanie co roku - bez względu na pogodę czy sytuację polityczn± - podtrzymuj± pielgrzymkow± tradycję.

Justyna Lehun
"Strzelec Opolski"


Opiekun kapliczki - p. Czaja

::: [C] G±siorowice 2007           |          projekt-SC :::