Remont kapliczki

     Historia g±siorowickiej kapliczki wi±że się z wyst±pieniem w 1737 roku wielkiej zarazy. Kaplicę wzniesiono jako wotum wdzięczno¶ci za ustanie moru. Krzyż jest nieco młodszy. Wyryta na nim data - 1893 rok - niekoniecznie musi oznaczać powstanie krzyża. Być może jego przodek wykonany był z drewna, tego jednak dzi¶ nie sposób udowodnić. Tak czy owak, wiekowe obiekty, wielokrotnie już remontowane, należało przywrócić do stanu dawnej ¶wietno¶ci.
Ideę sołtysa podchwycił kamieniarz z G±siorowic - Marek Wacławczyk, który wykonał nowy podest do krzyża.
- Gdy powstały schodki, doszli¶my do wniosku, że na tym poprzestać nie można - mówi Gerard Zyzik. - Trzeba było odnowić cały krzyż...
Na ochotnika zgłosił się Józef Wieczorek. Jemielniczanin z pochodzenia, od lat mieszkaj±cy w Niemczech, zakochany w zabytkowych budowlach, postanowił odrestaurować krzyż i kapliczkę w podzięce za żonę, której rodzinn± wsi± s± wła¶nie G±siorowice.
Józef Wieczorek wyszedł z propozycj±, by z krzyża zedrzeć wszystkie warstwy farby, którymi przez lata go zdobiono.
- Gdy zdj±łem kolejne warstwy, okazało się, że krzyż wykonany jest z piaskowca - mówi restaurator. - To piękny kamień, powinien pozostać oryginalny. Krzyż na pewno ładnie wygl±dałby pomalowany,
to jednak okaleczyłoby go.
Jako że nie zachowały się żadne zdjęcia tudzież inne dokumenty ¶wiadcz±ce o pierwotnej postaci krzyża, g±siorowickim renowatorom za wzór posłużył krzyż z Izbicka. Wtórnego wykonawstwa podj±ł się kamieniarz z G±siorowic - Bernard Knapik. On też odkrył, że izbicki obiekt pochodzi z tego samego okresu i ma tego samego fundatora, co krzyż z jego rodzimej wsi.
- Około 30 lat temu ten sam krzyż restaurował mój ojciec,
który wtedy użył jako materiału lastrico - mówi Bernard Knapik.
- Ja wykonałem krzyż z piaskowca, tak jak był on zrobiony oryginalnie. Piaskowiec to kamień naturalny, szybko się jednak zabrudza, dlatego przez lata ludzie malowali krzyż.
Niemniej, piaskowiec to kamień bardzo miękki, bez specjalnego sprzętu można go było obrabiać. To sprawiło, że chętnie używano go w czasach, gdy krzyż powstał.
Jak przyznaje g±siorowicki kamieniarz, wykonanie w XIX wieku obiektu z piaskowca było do¶ć kosztowne. Przyczyna powstania krzyża musiała być zatem bardzo ważna. Krzyż przy posesji państwa Maselli kolorystycznie dopasowany jest do podstawy. ¦rodkowa czę¶ć ma nieco inn± barwę, niemniej cało¶ć - oprócz podestu - zrobiona jest z piaskowca.
- Gdy krzyż przy Wolno¶ci odrestaurowano, Józef Wieczorek uznał, że nie może on znajdować się w dotychczasowym otoczeniu - mówi sołtys Zyzik. - Wspólnie uzgodnili¶my z pani± Łucj± Maselli, że gruntownie wyremontowana zostanie także kapliczka.
W kapliczce przy ulicy Wolno¶ci znajduje się obraz ¶w. Sebastiana - patrona G±siorowic, za wstawiennictwem którego wie¶ uwolniona została od zarazy. Obraz ¶więtego do dzi¶ niesiony jest w corocznej procesji dziękczynno-błagalnej do ko¶cioła parafialnego w Jemielnicy, w której mieszkańcy pod±żaj± 20 stycznia. Stała tu niegdy¶ również figura męczennika, z jemielnickiego ko¶cioła, gdzie j± przeniesiono, trafiła jednak do Muzeum Diecezjalnego w Opolu. Ważna dla g±siorowiczan mini ¶wi±tynia została postawiona praktycznie od nowa. Uzupełniono wybrakowan± cegłę. Józef Wieczorek wraz z Bernardem Knapikiem wyszukali i przygotowali kamień na podest kaplicy. Przydatny okazał się tu materiał ze starych schodów ko¶cioła w Jemielnicy.
- U dołu - przyznaje Józef Wieczorek - położona została izolacja, która ma chronić obiekt przed wilgoci±.
Drewniane drzwi do kaplicy odrestaurował zakład stolarski Jana Tacicy. Stałym opiekunem sakralnych obiektów - kaplicy i krzyża - jest rodzina Maselli, na której posesji się one znajduj±.
- Prace nad renowacj± trwały od końca maja do końca wrze¶nia 2006 roku. Pokazały one, że G±siorowice nie potrzebuj± sponsorów. Maj± swoich ludzi, którzy chętnie podejmuj± się działań na rzecz wsi. Szczególne podziękowania należ± się panom Markowi Wacławczyk, Józefowi Wieczorek z rodzin± Cichoń, Bernardowi Knapik, Janowi Tacica, rodzinie Maselli - mówi sołtys Zyzik i nie kryje, że do remontu czekaj± jeszcze dwie kapliczki i sze¶ć krzyży.

Justyna Lehun
"Strzelec Opolski"

A na koniec porównanie:

gasiorowice_22.jpg (24965 bytes)
przed renowacj±...

image013.jpg (44639 bytes)
... i po skończonej pracy.

 

::: [C] G±siorowice 2007           |          projekt-SC :::